De Gezonde Keus

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

  De Gezonde Keus biedt begeleiding bij het veranderen van jouw leefstijl. De praktijk is gevestigd in Zwolle aan de Swammerdamlaan 40.

  TARIEVEN EN VERGOEDING
  De adviesgesprekken tussen jou en de leefstijlcoach noemen we directe tijd. Het opstellen van individuele beweeg- en/of voedingsplannen, rekenen wij tevens onder de directe tijd en zijn dus bij de prijs inbegrepen.
  Bij het maken van een afspraak reserveren wij een vooraf bepaalde hoeveelheid tijd. De tijd per consult is één uur.

  Wanneer jouw verzekering de kosten van de behandeling(en) dekt, worden de kosten direct op de verzekering verhaald. Wanneer deze kosten niet (langer) door jouw verzekering worden gedekt, worden de kosten direct op jou verhaald.
  De tijdsduur en tarieven per type consult staan vermeld op de website www.degezondekeus.nl.

  BETALING
  Op de facturen van De Gezonde Keus staat het bankrekeningnummer NL96RABO0396641512 t.n.v. D.A.A. Alberts, waarop de betaling moet worden overgemaakt. Op de facturen van De Gezonde Keus staat duidelijk aangegeven of deze door De Gezonde Keus al is ingediend bij jouw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan betreft het nog te betalen bedrag jouw eigen bijdrage deel. Heb je een factuur ontvangen, welke niet door De Gezonde Keus is ingediend bij jouw zorgverzekeraar, dan kun je deze indien gewenst zelf bij jouw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. De Gezonde Keus hanteert een betalingstermijn van 21 dagen.

  Betalingsvoorwaarden van De Gezonde Keus
  1. De door De Gezonde Keus gedeclareerde en in rekening gebrachte bedragen zijn door De Gezonde Keus direct opeisbaar.
  2. De debiteur (jij als cliënt van De Gezonde Keus) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op rekening van De Gezonde Keus. Dit rekeningnummer staat duidelijk vermeld op de te betalen factuur.
  3. De Gezonde Keus zal indien van toepassing de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvang je een factuur. In dat geval bent je zelf betaling verschuldigd. Heb je de indruk dat je deze factuur ten onrechte ontvangt, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar en stuur evt. de factuur door naar jouw verzekeraar. De Gezonde Keus gaat niet in discussie met de verzekeraar over jouw vergoeding, jij bent daar zelf verantwoordelijk voor.
  4. De debiteur is vanaf het moment van verzuim, dus na 21 dagen, aan De Gezonde Keus administratiekosten en rente verschuldigd.
  5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
  6. De Gezonde Keus is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een verhoging van € 10,00 administratiekosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €20,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.

  AFSPRAAK AFZEGGEN EN NO-SHOW
  Afspraken kun je tot 48 uur voor het consult kosteloos annuleren of verzetten (weekend en feestdagen niet meegeteld). Bij het niet tijdig afzeggen of no-show brengen wij de kosten van het consult in rekening. Deze kosten zijn niet declarabel bij je zorgverzekering.

  IDENTITEITSBEWIJS
  Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee naar jouw eerste afspraak bij de leefstijlcoach.

  PRIVACY
  De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldig gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet. Onze privacy policy is te vinden op de website: www.degezondekeus.nl.

  AANSPRAKELIJKHEID
  Het advies van de leefstijlcoach heeft als doel jouw gezondheid en/of leefstijl te verbeteren. Het advies is resultaatgericht maar garandeert niet dat jouw gezondheid verbetert. Hiervoor zijn vaak meerdere factoren nodig. Schade of letsel die in verband worden gebracht met de adviezen die de leefstijlcoach heeft verstrekt, vallen onder jouw eigen verantwoordelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de leefstijlcoach. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bijvoorbeeld bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit tijdens het intakegesprek en/of voorafgaande aan het traject te melden.

  TOESTEMMING
  Bij de overeengekomen afspraak na het intakegesprek om de leefstijlcoaching te starten, ga je akkoord met de algemene voorwaarden, geef je toestemming tot het uitvoeren van de lichaamsanalyse en aanvaard je de persoonlijke verplichting tot vergoeding van alle behandelingen leefstijlcoaching die buiten de verzekering vallen.

  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Gezonde Keus partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.